TERMS OF USE

You understand and agree that the information in, or derived from, this website may not be copied, republished, redistributed, transmitted, altered, edited, used or exploited in any manner for any purpose, without the express written permission of AES Geo Energy OOD ("AES"). You also agree that AES and its data providers shall not be liable for any errors in the content, or for any actions taken by you, or any third-party, in reliance thereon. Facts and other information discussed in, or transmitted through, this website have been obtained from sources considered reliable, but are not guaranteed, and AES makes no representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information contained in this website or any website accessed through a hyperlink on AES' website. When you access a non-AES website, you understand that it is independent from AES, and that AES has no control over the content on that website. In addition, a link to a non-AES website does not mean that AES endorses or accepts any responsibility for the content, or the use, of such website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In no event will AES be liable to any party for any direct, indirect, special or other consequential damages for any use of this website, or on any hyperlinked website, including, without limitation, any breach of law, any lost profits, business interruption, loss of programs or other data on your information handling system or otherwise, even if we are expressly advised of the possibility of such damages.

 

 

 

 

All information is provided by AES on an "as is" basis only. AES provides no representations and warranties, express or implied, including the implied warranties of fitness for a particular purpose, merchantability and non-infringement.

 

 

 

Except as explicitly stated otherwise, any notices of any dispute with respect to these Terms of Use or website shall be given by mail to AES Geo Energy OOD, 72 Ljuben Karavelov Street, Sofia 1142, Bulgaria. Any disputes arising out of your use of this website shall be governed in all respects by the laws of Bulgaria. Both parties submit to the jurisdiction of the Court of Arbitration at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry in compliance with its rules for litigation based on arbitration agreements.

 

 

 

 

AES may at any time revise these terms by updating this posting. By using this website, you agree to be bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to determine the then current terms to which you are bound.

 

 

Copyright © AES Geo Energy 2009. All rights reserved.

 

 

 

.......... Accept / Decline ..........

 

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ 

Разбирате и се съгласявате, че информацията съдържаща се в този уебсайт, или извлечена от него, не може да бъде копирана, публикувана повторно, преразпределяна, изпращана, променяна, редактирана, използвана или експлоатирана по какъвто и да е начин за каквато и да е цел, без изричното съгласие в писмен вид на „Ей И Ес Гео Енерджи” ООД (Ей И Ес"). Съгласявате се също, че Ей И Ес, както и доставчиците им на данни не носят никаква отговорност за каквито и да са грешки в съдържанието, или за каквито и да са действия предприети от Вас или от която и да е трета страна в тази връзка. Факти и друга информация  обсъждана на, или предавана чрез, този уебсайт са получени от източници, считани за надеждни, но не гарантирани, като Ей И Ес не поема никакви ангажименти или гаранция по отношение на точността и цялостта на информацията, съдържаща се в този уебсайт или който и да е уебсайт, достигнат чрез хипервръзка от уебсайта на Ей И Ес. Вие признавате, че когато посетите уебсайт, който не принадлежи на Ей И Ес, той е независим от Ей И Ес и че Ей И Ес няма контрол върху съдържанието на такъв уебсайт. В допълнение към това, съществуването на връзка към уебсайт, който не принадлежи на Ей И Ес не означава, че Ей И Ес поема или приема да понесе каквато и да е отговорност за съдържанието, или ползването на такъв уебсайт.

 

При никакви обстоятелства Ей И Ес няма да бъде отговорно за каквито и да билипреки, косвени, специални или другивреди, последвали всякакво ползване на този уебсайт или на който и да е друг уебсайт, достигнат чрез хипервръзка, включително, без ограничение, за всякакво нарушение на закона, пропуснати ползи, прекъсване на търговската дейност, загуба на програми или други данни от Вашата система за обработка на информация или другояче, дори и ако ние сме били изрично уведомени за възможността от такива щети.

 

Всичката информация се предоставя от Ей И Ес единствено на принципа „такава каквато е”. Ей И Ес не предоставя никакви сведения или гаранции, изрично заявени или подразбиращи се, включително подразбиращи се гаранции за годност за конкретни цели, търгуемо качество и липса на нарушения.

 

Освен ако е изрично посочено другояче, всякакви уведомления за спорове във връзка с настоящите Условия на ползване или с уебсайта трябва да бъдат връчени по пощата на „Ей И Ес Гео Енерджи” ООД, ул. „Любен Каравелов” 72, София 1142, България. Всякакви спорове, възникнали от Вашето ползване на този уебсайт ще се уреждат във всяко отношение от законите на България. И двете страни се подчиняват на юрисдикцията на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палатасъобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Ей И Есима правото по всяко време да ревизира настоящите условия, като актуализира настоящата информация. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с такива промени, поради което следва да посещавате периодично тази уебстраница, за да сте наясно във всеки един момент с текущите условия, към които сте обвързани.

Авторско право © „Ей И Ес Гео Енерджи” 2009. Всички права запазени.

 

.......... Приемам / Отказвам ..........